Harlem Hit Parade

Jim Klein “Harlem Hit Parade” Performance